Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc
Thứ Năm, 09/01/2020 12:09

Trước đây ông H có vợ con. Sau đó, ông H ly hôn và kết hôn với tôi. Ông H chết, ông H lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con của vợ trước ông ấy. Vậy cho tôi hỏi ông H làm như vậy có đúng pháp luật không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015 thì: "Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết".

Tuy nhiên, theo Điều 644 Bộ luật dân sự 2015 quy định về người thừa kế không phụ thuộc di chúc gồm những người sau: (1) Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó: Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; Con thành niên mà không có khả năng lao động. (2) Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.

Điều 621 quy định: (1) Những người sau đây không được quyền hưởng di sản: Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó; Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản; Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng; Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

(2) Những người quy định tại khoản 1 Điều này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.

Ngoài ra, khi áp dụng chế định về người thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc trong việc chia thừa kế, cần lưu ý: Vợ, chồng của người để lại di sản: Vợ chồng được hiểu là vợ, chồng ở đây phải là vợ, chồng hợp pháp của người lập di chúc, tuân theo pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Mặc dù, theo di chúc ông H để lại toàn bộ tài sản cho con vợ trước của mình nhưng bà là vợ hợp pháp của ông H, nên sẽ được pháp luật bảo vệ theo chế định này.

Trường hợp không được chia di sẽ theo quy định thì bà có thể khởi kiện ra tòa án nhân dân quận/huyện để yêu cầu chia thừa kế.

BBT
Tag: Người thừa kế , di chúc , thừa kế