TANDTC tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ trụ sở cơ quan
Thứ Bảy, 24/07/2021 12:25

Đây là một trong những nội dung được nêu rõ trong công văn vừa được Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) ban hành ngày 24/7 về việc thực hiện Chỉ thị 17 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19.

 huy-tand-toi-cao-moi-1-jpg-w1200-h738.jpg

Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao

Theo đó, Chánh án TANDTC đề nghị các lãnh đạo TANDTC, các thành viên Hội đồng Thẩm phán, Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Chỉ thị số 17 của UBND thành phố Hà Nội và tổ chức thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, từ ngày 24/7/2021 đến hết ngày 07/8/2021, phân công lãnh đạo đơn vị và công chức trực tại cơ quan để xử lý các công việc cần thiết theo yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, đảm bảo hoạt động bình thường của cơ quan. Xây dựng Kế hoạch phân công cán bộ, công chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin, làm việc tại nhà.

Trường hợp cần thiết phải tới cơ quan, phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, không để xảy ra lây nhiễm dịch Covid-19 tại công sở.

Dừng tất cả các hoạt động, cuộc họp chưa cấp thiết, trường hợp đặc biệt cần phải họp thì tổ chức họp trực tuyến. Giao Văn phòng bố trí, đảm bảo phòng họp giãn cách theo đúng yêu cầu phòng, chống dịch.

Giao Văn phòng tổ chức phun khử khuẩn toàn trụ sở cơ quan, tiếp tục đảm bảo các điều kiện, phương tiện cần thiết để chủ động phòng, chống dịch Covid-19.

TANDTC đề nghị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên; chịu trách nhiệm trước Chánh án về kết quả công tác phòng, chống Covid-19 tại cơ quan, đơn vị và báo cáo Chánh án kịp thời khi có tình huống phát sinh thông qua Chánh Văn phòng TANDTC.

Bạch Dương
Tag: tòa án nhân dân tối cao , phòng chống dịch covid-19