Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của người bị Tòa án tuyên bố đã chết

Xin cho biết việc tuyên bố chết, quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của người bị Tòa án tuyên bố là đã chết, hủy bỏ quyết định tuyên bố chết được pháp luật quy định như thế nào?