Xây nhà không phép trên đất nông nghiệp có được bồi thường thì nhà nước thu hồi đất không?
Thứ Sáu, 03/04/2020 16:07

Chị Hoàng Thị Kim Cúc (ngụ tỉnh Vĩnh Phúc), có thắc mắc về việc xây nhà không phép trên đất nông nghiệp có được bồi thường thì nhà nước thu hồi đất không?

Hỏi: 

Gia đình tôi xây căn nhà 120m2 trên đất nông nghiệp từ năm 2014, đất có GCN QSDĐ, nhà tôi xây căn nhà không được cấp phép xây dựng. Chính quyền địa phương phát hiện sự việc, lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử lý, nhưng từ đó đến nay, gia đình tôi vẫn ở và sinh hoạt. Tháng 03/2020, UBND huyện thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây trường học. Vậy gia đình tôi có được bồi thường tài sản là căn nhà trên đất không?

Chị Hoàng Thị Kim Cúc (ngụ tỉnh Vĩnh Phúc)

 

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Điều 92, Luật đất đai 2013 về trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất:

1.       Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, i, Khoản 1 Điều 64, và điểm b, d, Khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai 2013, cụ thể:

1.1 Các điểm a, b, d, đ, e, i, Khoản 1, Điều 64:  Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất; Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền; Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;

Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm; Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm; Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng;

Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; Hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

1. 2.   Điểm b, d, Khoản 1, Điều 65 của Luật Đất đai 2013, cụ thể: Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế; Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn

2. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng.”

Theo chị trình bày, gia đình chị có xây dựng công trình trên đất nông nghiệp của gia đình, đã được cấp GCN QSDĐ, nhưng xây dựng không phép, đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng, đã bị chính quyền lập biên bản, ra quyết định xử lý. Hành vi xây dựng của gia đình chị thuộc hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật đất đai, cụ thể là Điều 12 Luật Đất đai 2013, quy định:

“Điều 12. Những hành vi bị nghiêm cấm

1. Lấn, chiếm, hủy hoại đất đai.

2. Vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố.

3. Không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích.

4. Không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất.

5. Nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Luật này.

6. Sử dụng đất, thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất mà không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

 8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định về quản lý đất đai.

9. Không cung cấp hoặc cung cấp thông tin về đất đai không chính xác theo quy định của pháp luật.

 10. Cản trở, gây khó khăn đối với việc thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Theo đó, căn nhà của gia đình chị tạo lập trái với quy định của pháp luật thì khi nhà nước có thông báo thu hồi đất thì bạn không được bồi thường phần tài sản này.

Tạ Tuấn
Tag: xây nhà không phép , đất nông nghiệp , bồi thường , thu hồi đất