Khi người ủy quyền chết hợp đồng ủy quyền có còn giá trị pháp lý?
Thứ Hai, 23/11/2020 09:57

Theo quy định của pháp luật, trong quan hệ dân sự việc thỏa thuận giữa các bên thông qua hợp đồng ủy quyền, bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền.

Hỏi:

Ông tôi đang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà. Ông tôi có làm giấy ủy quyền cho chú tôi, thay mặt ông thực hiện việc mua bán, tặng cho, thế chấp nhà và đất nói trên. Mới đây ông tôi mất, chú tôi nói được ủy quyền của ông nên chú có quyền bán căn nhà và phân chia tiền cho những người trong gia đình theo ý mình. Vậy cho tôi hỏi chú tôi nói vậy có đúng không?

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật, trong quan hệ dân sự việc thỏa thuận giữa các bên thông qua hợp đồng ủy quyền, bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền.

Tại Điều 422 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về điều khoản chấm dứt hợp đồng như sau: Hợp đồng đã được hoàn thành; Theo thỏa thuận của các bên; Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện; Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện; Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn; Hợp đồng chấm dứt theo quy định tại Điều 420 của Bộ luật này; Trường hợp khác do luật quy định.

Theo khoản 3 Điều 422 Bộ luật Dân sự 2015 chỉ trong trường hợp cá nhân giao kết hợp đồng chết, mà hợp đồng phải do chính cá nhân đó thực hiện thì hợp đồng chấm dứt. Trong quan hệ nghĩa vụ, nếu bên có quyền là cá nhân chết mà quyền yêu cầu không thuộc di sản thừa kế thì sẽ là một trong những căn cứ chấm dứt nghĩa vụ. Như vậy, trường hợp nghĩa vụ được thực hiện chỉ dành cho cá nhân có quyền, mà cá nhân này chết thì nghĩa vụ cũng chấm dứt. 

Hợp đồng ủy quyền giữa ông bạn và chú bạn thì chú bạn để thực hiện quyền chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà. Tuy nhiên, sau đó ông của bạn chết nên giá trị pháp lý của hợp đồng được giải quyết theo quy định.

Điều 372 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về “Căn cứ chấm dứt nghĩa vụ” cụ thể như sau: Nghĩa vụ được hoàn thành; Theo thỏa thuận của các bên; Bên có quyền miễn việc thực hiện nghĩa vụ; Nghĩa vụ được thay thế bằng nghĩa vụ khác; Nghĩa vụ được bù trừ; Bên có quyền và bên có nghĩa vụ hòa nhập làm một; Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ đã hết; Bên có nghĩa vụ là cá nhân chết hoặc là pháp nhân chấm dứt tồn tại mà nghĩa vụ phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện; Bên có quyền là cá nhân chết mà quyền yêu cầu không thuộc di sản thừa kế hoặc là pháp nhân chấm dứt tồn tại mà quyền yêu cầu không được chuyển giao cho pháp nhân khác; Vật đặc định là đối tượng của nghĩa vụ không còn và được thay thế bằng nghĩa vụ khác; Trường hợp khác do luật quy định.

Điều 382 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về nghĩa vụ khi bên có quyền là cá nhân chết, cụ thể: Khi các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định về việc nghĩa vụ được thực hiện chỉ dành cho cá nhân hoặc pháp nhân là bên có quyền mà cá nhân chết hoặc pháp nhân chấm dứt tồn tại thì nghĩa vụ cũng chấm dứt.

Như vậy, chú của bạn là người có nghĩa vụ trong việc thực hiện nội dung của hợp đồng ủy quyền nên khi ông của bạn mất thì nghĩa vụ đối với chú bạn cũng chấm dứt theo. Hợp đồng ủy quyền này sẽ chấm dứt giá trị pháp lý tại thời điểm ông của bạn chết. Do đó, di sản của ông bạn (nếu có) sẽ được chia cho các đồng thừa kế theo quy định của pháp luật hoặc theo di chúc của ông bạn.

Luật sư Quang Trung
Tag: ủy quyền , giá trị pháp lý , quy định của pháp luật , quan hệ dân sự ,