Khi nào bị xóa tên khỏi danh sách cử tri và danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND?
Thứ Năm, 20/05/2021 09:30

Quyền bầu cử là quy định của pháp luật về khả năng của công dân thực hiện quyền lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước. Vậy, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND là gì? Khi nào bị xóa tên khỏi danh sách cử tri, danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND?

 

* Điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND):

Tại Điều 27 Hiến pháp 2013 quy định: "Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định”. Như vậy, độ tuổi tối thiểu được ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp là 21 tuổi.

bauqh-1620144709025-w700-h455.jpg

Ngoài đạt độ tuổi tối thiểu, người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp cần có những tiêu chuẩn sau: Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác; Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội, HĐND; Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm; Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

* Trường hợp bị xóa tên khỏi danh sách ứng cử: Người có tên trong danh sách chính thức những người ứng cử mà đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị xóa tên người đó trong danh sách những người ứng cử nếu bị khởi tố bị can, bị bắt, giữ vì phạm tội quả tang, bị mất năng lực hành vi dân sự, chết hoặc vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bầu cử.

* Danh sách cử tri và trường hợp bị xóa tên khỏi danh sách cử tri: Cử tri là những người có quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử các cơ quan đại biểu của nhân dân là Quốc hội và HĐND và có quyền bỏ phiếu bãi nhiệm các đại biểu do mình bầu ra khi các đại biểu đó không còn xứng đáng với sự tín nhiệm, ủng hộ của nhân dân.

Đối tượng để trở thành cử tri là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều có quyền bầu cử. Mỗi cử tri chỉ được ghi tên vào danh sách ở một nơi mình thường trú hoặc tạm trú.

Theo pháp luật Việt Nam, cử tri phải là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, trừ những người mất năng lực hành vi dân sự, người đang chấp hành án phạt tù, người bị kết án tử hình đang chờ thi hành án và người bị Toà án hoặc pháp luật tước quyền bầu cử.

Cử tri được ghi tên trong danh sách cử tri theo quy định của pháp luật hiện hành, danh sách cử tri do Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập theo các khu vực bỏ phiếu và phải được công bố chậm nhất là ba mươi ngày trước ngày bầu cử. Chỉ có người có tên trong danh sách cử tri mới được bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND.

Trường hợp bị xóa tên khỏi danh sách cử tri: Người đã có tên trong danh sách cử tri mà đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị Tòa án tước quyền bầu cử, phải chấp hành hình phạt tù hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì Ủy ban nhân dân cấp xã xóa tên người đó trong danh sách cử tri và thu hồi thẻ cử tri.

 

Văn Linh
Tag: bầu cử , cử tri