Từ 5/4 báo cáo thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công theo mẫu mới
Thứ Ba, 06/04/2021 12:00

Từ 5/4/2021, các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm theo mẫu mới.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 15/2021/TT-BTC quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công thay thế cho Thông tư số 82/2017/TT-BTC trước đây.

Thông tư số 15/2021/TT-BTC quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công ban hành ngày 18/2/2021 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 5/4/2021.

Theo đó, Thông tư đã bổ sung, quy định cụ thể hơn về các loại báo cáo, nguyên tắc thực hiện chế độ báo cáo. Trong đó, một điểm mới tại khoản 5 điều 3 chương I là khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chế độ báo cáo, đáp ứng yêu cầu của Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia.

bieu-mau-phi-dau-tu-cong-w500-h312.jpg

Ảnh minh họa

Hơn nữa, Thông tư số 15/2021/TT-BTC đã có quy định rõ ràng hơn về cơ quan gửi, nhận báo cáo; đề cương nội dung, thời gian báo cáo, mẫu biểu đối với báo cáo định kỳ. Theo đó, thông tư mới đã giảm 21 biểu so với Thông tư cũ trước đây, đồng thời, các biểu mẫu báo cáo được quy định thống nhất cho tất cả đối tượng được chỉ rõ trong báo cáo thực hiện gồm: bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, Kho bạc Nhà nước và Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.

Để đảm bảo yêu cầu về chuẩn hóa chế độ báo cáo, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đơn vị thực hiện, chỉ tiêu trong các biểu mẫu cũng được quy định một cách rõ ràng, cụ thể, đơn giản hơn những vẫn cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho các cơ quan nhận báo cáo nhằm dễ dàng hơn trong công tác tổng hợp, phân tích số liệu, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành kế hoạch vốn của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương sử dụng vốn đầu tư công cũng như các cơ quan quản lý nhà nước.

Hằng tháng, đơn vị báo cáo lũy kế kết quả thanh toán vốn đầu tư công đến hết tháng trước, ước kết quả thanh toán vốn đầu tư công đến hết tháng báo cáo. Hằng năm, các đơn vị báo cáo lũy kế thanh toán vốn đầu tư công 13 tháng nguồn ngân sách trung ương chi tiết dự án và tình hình thanh toán, thu hồi vốn ứng trước.

Đối với báo cáo chuyên đề và báo cáo đột xuất, Bộ Tài chính sẽ có văn bản yêu cầu các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện chế độ báo cáo theo chuyên đề hoặc báo cáo đột xuất. Kết cấu, nội dung, phương thức, kỳ hạn báo cáo, thời điểm lấy số liệu, thời hạn báo cáo, nơi nhận báo cáo và các nội dung khác có liên quan sẽ được hướng dẫn tại văn bản của Bộ Tài chính.

Thông tư số 15/2021/TT-BTC cũng quy định chi tiết về phương thức gửi, nhận báo cáo bằng văn bản điện tử được gửi qua Hệ thống văn bản và Điều hành, Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính hoặc báo cáo bằng văn bản giấy (đối với các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tiếp nhận và gửi văn bản điện tử).

Thu Hằng
Tag: biểu mẫu báo cáo , thanh toán vốn đầu tư công , đầu tư công , bộ tài chính